Privacyverklaring


Rijschool Loos bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Rijschool Loos bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (GDPR)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoer deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens wijn beschreven in deze Privacy Verklaring. 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als rijschool Loos bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kant dit via onderstaande gegevens:

Rijschool Loos bvba, Grauwe Torenwal 22, 3960 Bree
jacky.loos@rijschoolloos.be
+32 89/46.14.87


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door rijschool Loos bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van rijschool Loos bvba

om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, met name inzake onderstaande Koninklijke Besluiten:

4 MEI 2007
Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

10 JULI 2006
Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

11 MEI 2004
Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

23 MAART 1998
Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.


Voor bovenstaande doelstellingen dienen wij de volgende persoonsgegevens van u te vragen/opslaan/verzamelen/verwerken:
- Persoonlijk ID-gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
- ID-gegevens uitgegeven door de overheid: ID-kaart- en rijksregisternummer
- Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinde waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekken aan derden

de gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- de inschrijving van de examens in de erkende examencentra; dewelke u kunt raadplegen op www.goca.be/nl/p/examencentra
- aan de gemeentelijke overheden voor de aflevering van het rijbewijs;
- bij de afgifte van het document RS013-1 (verandering van rijschool);
 de bevoegde Minister of zijn gemachtigde (artikel 36§1 K.B. 11/05/2004);
- de verwerking van boekhoudkundige gegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de werking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Rijschool Loos bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Volgens de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen artikel 6, 4° lid is deze termijn maximaal 7 jaar.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerken, zo hebben we bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:
- alle personen die namen of via rijschool Loos bvba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en programma's.
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
- wij zorgen dat de persoonsgegevens, dewelke op papier bijgehouden worden, veilig bewaard worden achter slot en grendel en enkel toegankelijk zijn voor de daartoe bevoegde personen.
- wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te make en erbij te vermelden dat hem om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

CONTACT EN OPENINGSTIJDEN
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.

Telefonische bereikbaar

Maandag en donderdag: 13u00 tot 16u30
Dinsdag: 08u30 tot 12u00 - 13u00 tot 16u30
Woensdag en vrijdag: 08u30 - 12u00


Wijziging privacy statement

Rijschool Loos bvba kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. de laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.


Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de rijschool Loos bvba: zaakvoerder Wirix-Speetjens Filip