Rijschoolreglement

REGLEMENT RIJSCHOOL LOOS Erk.nr. 2536

Door in te schrijven in de rijschool verbindt de leerling zich ertoe het schoolreglement te kennen en stipt na te leven.

Bij aanvang van de lessen moet de leerling voor aanvang van de lessen aanwezig zijn in het leslokaal.

Het gebruik van alcoholhoudende dranken voor of tijdens de les is verboden alsook het gebruik van stimulerende middelen.

Tijdens de les is het verboden te roken en gsm-toestellen te gebruiken.

Tijdens de lessen wegcode wordt er volledige orde en stilte geëist, ordeverstoorders zullen door de instructeur verzocht worden het leslokaal te verlaten.

Tijdens de lessen praktijk dienen de richtlijnen van de instructeur stipt nageleefd te worden.

De instructeur mag de praktijklessen stopzetten indien de leerling zijn richtlijnen niet wenst op te volgen.

Als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief vermeld is, mag aangerekend worden.
Voor de tarieven verwijzen we naar de categorieën van rijbewijzen.

Een leerling, ingeschreven voor praktijklessen, welke hij onmogelijk kan volgen, verwittigt de rijschool hiervan minstens 3 werkdagen voor aanvang van de lessen. In geval van bewezen overmacht zal de leerling steeds een schadevergoeding van 1/2 van het lesgeld verschuldigd zijn.

Een leerling, ingeschreven voor een praktisch examen, welke hij onmogelijk kan volgen, verwittigt de rijschool hiervan minstens 5 werkdagen voor aanvang van de lessen. In geval van bewezen overmacht zal de leerling steeds een schadevergoeding van 1/2 van het lesgeld verschuldigd zijn.

Bij te laat of niet verwittigen worden de gemaakte afspraken voor 100% aangerekend.

Betalingen worden gedaan voor de aanvang van de lessen theorie en praktijk.

Bij gebreke van contante betaling hetzij bij gebreke van betalingen op de tussen partijen overeengekomen vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd a rato van 15% per jaar, intrest die evenzo verschuldigd blijft ongeacht het feit of, ter invordering van de verschuldigde facturatie, een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

Naast de verwijlintresten a rato van 15%, worden bij gebreke van contante betaling of van de betaling op de overeengekomen vervaldag, de factuurbedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% en dit met een minimum van 75,00 €, dit ten titel van vooruit vastgestelde en uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen schadevergoeding.

Een formulier voor aanvraag van het rijbewijs, voorlopig rijbewijs, attest voor theorie- of praktijkexamen, zal slechts afgeleverd worden na volledige betaling van de lessen.

De rijschool is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen tijdens de lessen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Maaseik.

Eventuele klachten kunnen gemeld worden via ombudsdienst@federdrive.be